SB Online
Promjena teme
Prijava
Pretraži SB Online

Policijska uprava brodsko-posavska raspisala je natječaj za prijem u državnu službu

SB Online | Policijska uprava brodsko-posavska raspisala je natječaj za prijem u državnu službu SB Online | Policijska uprava brodsko-posavska raspisala je natječaj za prijem u državnu službu
Prilagodba teksta ▼
KONTRAST
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED

Policijska uprava brodsko-posavska raspisala je natječaj za prijem u državnu službu  Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Temeljem članka 45. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012- pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013, 138/2015- Odluka Ustavnog suda RH,i 61/2017) 79/2019 i 98/2019), članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019), a po prethodno pribavljenom odobrenju Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-02/20-01/359, Urbroj: 514-U-03-01-02/1-20-5 od 19. studenog 2020. godine i Ministarstva financija, Klasa: 400-06/20-01/177, Urbroj: 513-05-01-21-31 od 27. siječnja 2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za slijedeće radno mjesto

1. Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove
Upravni referent – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:

srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit   
Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 
Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu i osobe  koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr/
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju; provodi testiranje i razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama radi utvrđivanja njihovog znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu; utvrđuje rang listu kandidata/kinja s obzirom na rezultate provedenog testiranja i razgovora (intervjua) te čelniku tijela podnosi izvješće o provedenom postupku uz koji prilaže rang-listu kandidata/kinja).
Na testiranje upućuju se svi kandidati/kinje s liste koji ispunjavaju formalne uvjete, a sastoji se od provjere  znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Na web-stranici  Policijske uprave brodsko-posavske https://brodsko-posavska-policija-gov.hr/  i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr objaviti će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
Na web-stranici  Policijske uprave brodsko-posavske https://brodsko-posavska-policija-gov.hr/ objavit će opis poslova i  podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti: 
1.   životopis,
2.   dokaz o stečenoj spremi-svjedodžbu
3.   dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja)
 4. za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao navedene poslove.)
5. ispravu o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit
6. dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili vojna iskaznica ili putovnica ili domovnica),
7.  dokaze o prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a dostavili su e-adrese u prijavi za natječaj biti će poslana elektroničnom poštom na te e-adrese.
Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku, prije donošenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjenu formalnih uvjeta  iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/2017 i 98/2019), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003,i 148/2013 i 98/2019), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013,  152/2014, 39/2018 i 32/2020) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je,  priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose poštom ili neposredno u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama na adresu:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava brodsko-posavska
35000 Slavonski Brod, Ivana Mažuranića 9,
s naznakom “za javni natječaj”.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave brodsko-posavske https://brodsko-posavska-policija-gov.hr/. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.
Objava opisa poslova radnog mjesta za koja će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje službenika za testiranje, plaća radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019). 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA IZ JAVNOG NATJEČAJA I PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
 
 1.Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove
    Upravni referent
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi prijave i odjave prebivališta, prijave promjene adrese stanovanja, prijave boravišta i određivanja MBG-a, izdavanja osobnih iskaznica, izdavanja putnih isprava, odjave osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo, ažurira podatke u službenim evidencijama koje se povodom obavljanja navedenih poslova vode na informacijskom sustavu MUP-a, izdaje uvjerenja o podacima iz službenih evidencija.
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja, potvrda o prijavljenom oružju, dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem.
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja produljenja i zamjene vozačkih dozvola, registracije vozila, odjave vozila , promjene vlasnika vozila, tehničkog stanja vozila, provodi postupak izvršenja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, izdaje naloge za utiskivanje broja šasije, izdaje izvozne i pokusne pločice, vodi evidencije vozača i vozačkih dozvola, registracije cestovnih vozila, izdanih izvoznih pločica i pokusnih i prenosivih pločica te obavlja sve druge poslove vezane za vozila.
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi odobravanja za privremeni boravak i stalni boravak, izdavanja putnih isprava za strance, produženja putne vize.
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi zahtjeva za stjecanje, prestanak i utvrđivanje hrvatskog državljanstva.
Pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje:

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/2009) Uredba o uredskom poslovanju (narodne novine br. 7/2009) Zakon o prebivalištu (Narodne novine br. 144/2012) Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine br. 62/2015) Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine br. 77/99, 133/2002, 48/2005, 74/2009, 154/2014 i 82/2015) Zakon o oružju (Narodne novine br. 63/2007, 146/2008 i 59/2012) Pravilnik o vozačkim dozvolama (Narodne novine br. 43/2013, 77/2013, 155/2013, 18/2015, 33/2016, 108/2016 i 86/2017)  
PLAĆA RADNIH MJESTA 
Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002,17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2913, 96/2013 i 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014, 151/2014, 76/2015 i 100/2015) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br.40/2009).
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, www.nn.hr

TESTIRANJE KANDIDATA
Provjera znanja i sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.


Ocijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Vezane teme: