SB Online
Promjena teme
Prijava
Pretraži SB Online

Postani policajac/policajka. Kreće natječaj za srednjoškolsko obrazovanje

SB Online | Postani policajac/policajka. Kreće natječaj za srednjoškolsko obrazovanje SB Online | Postani policajac/policajka. Kreće natječaj za srednjoškolsko obrazovanje
Prilagodba teksta ▼
KONTRAST
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED

Program će započeti sukladno epidemiološkoj situaciji u to vrijeme, najranije 19. rujna 2022. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.

Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da ispunjavaju sljedeće uvjete:

imati završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju,

nemaju navršenih 28 godina na dan 19. rujna 2022. godine,

imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,

ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,

biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe,

nisu članovi političke stranke.

Psihička sposobnost (psihologijsko testiranje) i tjelesna zdravstvena sposobnost utvrđuju se sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1. Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (Narodne novine, br. 113/12, 37/18 i 51/18-OiRUSRH).

Razina tjelesne motoričke sposobnosti utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (Narodne novine, br. 20/15,16/18 i 49/21).

Provjera psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti provodi se u Policijskoj akademiji i u onim policijskim upravama u kojima se prijavi veći broj kandidata, a tjelesnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje Zdravstvena komisija Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, Šarengradska  ul. 3, Zagreb.

Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine, br. 98/12).

Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine, br. 98/12).

Kandidati/kandidatkinje imaju mogućnost u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu u Program, sukladno:

članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17,98/19 i 84/21),

članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93,02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19) i

članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02 i 47/10-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21)

NAČIN NATJECANJA

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

popunjen obrazac prijave na natječaj, koji se može naći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova  ili u policijskim postajama,

presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole,

preslika svjedodžbe završnog ispita ili mature ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili presliku svjedodžbe o završnom radu,

dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (preslika rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).

Odabir kandidata/kandidatkinja za upis u Program izvršit će se sukladno potrebama Ministarstva na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje)  i tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i tjelesne zdravstvene sposobnosti.

Kandidati/kandidatkinje će na navedene provjere biti pozvani isključivo putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

PRAVA I OBVEZE

Prava i obveze između polaznika i Ministarstva unutarnjih poslova uredit će se ugovorom.

Obrazovanje se provodi sukladno Programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka.

Kandidati/kandidatkinje koji uspješno završe Program primat će se u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno potrebama službe uz obvezni vježbenički staž u trajanju od šest (6) mjeseci.

Vježbenici/vježbenice koji zadovolje na vježbeničkom stažu dužni su najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka vježbeničkog staža položiti državni stručni ispit i provesti najmanje pet (5) godina na radu u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Podrobnije obavijesti kandidati/kandidatkinje mogu saznati u policijskim postajama i web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova te na kontakt telefone Policijske škole „Josip Jović“- Tel. 01/24-26-370, 01/24-26-305 i 01/24-26-313.

Kandidati/kandidatkinje koji ne budu odabrani za upis u Program neće se o tom obavještavati osobno, a dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati.

Odabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, te izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uprava za ljudske potencijale

Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,

s naznakom „za natječaj“.

Kandidati/kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate/kandidatkinje koji se ne odazovu provjerama psihičke sposobnosti i tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskom razgovoru i provjeri tjelesne zdravstvene sposobnosti smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima/kandidatkinjama za upis u Program.

Rok za podnošenje prijava je od 11. 4. 2022. godine do 15. 8. 2022. godine.

Ocijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Vezane teme:
SLAVONSKI BROD VREMENSKA PROGNOZA
Izdvojeno
Novo